Info pro piloty


Nařízení letového ředitele pro Letecké veřejné vystoupení
 
Letecký den Plzeň 2018
 
Seznam změn: změna 0
 
Na základě Leteckého zákona (zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví) a Podmínek pro
pořádání letecky´ch veřejny´ch vystoupení (CAA-SL-101-0-16) tímto vydávám nařízení pro létání při vystoupení na veřejnosti při konání Leteckého dne Plzeň 2018 (dále LDP)
 
Toto nařízení je závazné pro všechny účastníky letového provozu ve dnech konání akce, stejně jako pro všechny osádky provádějící přílety, odlety nebo nácviky na vystoupení v jiny´ch dnech, než jsou dny konání
 
Letecký den Plzeň  (dále LDP) je organizován v souladu s níže uvedeny´mi předpisy a nařízeními pro pořádání letecky´ch veřejny´ch vystoupení:
 
 • Podmínky ÚCL CAA-SL-101-0-16
 • Vystoupení SLZ se dále řídí ve vymezeném rozsahu směrnicí LAA LA-6 „Podmínky propořádání veřejny´ch letecky´ch vystoupení“.
 
Pozn.: Účast vojensky´ch vystupujících na civilních letecky´ch veřejny´ch vystoupeních
je podřízena organizačnímu nařízení velitele vzdušny´ch sil Armády ČR.
 
 
Všechny uváděné časy jsou v UTC (Světovy´ koordinovany´ čas – Coordinated Universal Time).
 
UTC je v době konání akce roven místnímu času mínus dvě hodiny.
 
 1. Místo a datum konání LDP a nácviků
 
LDP se koná na letišti Plzeň Líně (ICAO kód LKLN) ve dnech 8 a 9. září 2018.
 
Letová vystoupení pro veřejnost budou prováděny v rozmezí 1000 – 1430.
 
Nácviky vystoupení nejsou požadovány. Pokud osádka vyžaduje provést nácvik před
vystoupením, domluví si individuální termín s letovy´m ředitelem (dále jen LŘ). Nácviky lze provádět pouze po provedení koordinace s letovy´m ředitelem, přednostně
v pátek 7. září. Nácvik ve dnech konání akce není povolen.

 1. Datum a čas vymezeny´ pro přílet a odlet
Pro přílety účastníků jsou určeny dny: 7. září 2018 v době 0800-1700, 8. září
2018 v době 0430 – 0700.
Letadla určená pro statickou ukázku v prostoru vymezeném pro veřejnost musí přiletět
nejpozději do 0700 ve dny konání akce z důvodu uzávěry statické stojánky pro letovy´ provoz v denkonání akce. Vy´jimky nutno vyžádat od LŘ.
 
Odlety účastníků jsou možné od okamžiku skončení letového programu (plánovany´ čas 1500).
 
Odlety plánovat nejpozději na 10. září 2018.

 1. 3.      Jazyk používany´ pro komunikaci, rádiové frekvence a volací znaky
Jazykem používany´m pro komunikaci se službou RADIO je jazyk česky´ nebo anglicky´. Předletovy´ briefing bude veden v českém a anglickém jazyce.
 
Rádiové frekvence a volací znaky při LDP (platné pro 8 a 9. září 2018 denně od 0800-1500):
 • pro vstup do prostoru LDP, spouštění a pohyb po zemi :  Líně rádio 129,005 MHz
 • pro příjem automatického hlášení o meteorologické situaci 124,030MHz
 
Volací znaky pro vlastní letové vystoupení budou vystupujícím přiděleny nejpozději na
předletovém briefingu, přednostně podle názvu vystupujícího letadla nebo skupiny.
 1. 4.      Specifické požadavky (postupy pro piloty)
Pro zabezpečení plynulé a bezpečné organizace příletů a odletů na LDP  jsou stanoveny následující opatření:
 
 • vstupní/ vy´stupní (hlásné) body
 • vyčkávací body
 • frekvence a postupy pro spojení
 • omezení využití prostoru TRA kolem LKLN pro potřeby LDP (publikace v NOTAM)
 • Pro povolení vstupu do prostoru TRA kolem LKLN je vyžadována platná registrace návštěvníka (dále jen „registrace“). V případě, že registrační značka letadla žádajícího vstup do MCTR nebude uvedena v seznamu registrací, nebo při jiny´ch nesrovnalostech, musí udělení povolení příletu schválit LŘ nebo jím pověřeny´ zástupce. V opačném případě bude přílet na LKLN zamítnut. Žádosti o registraci zasílejte na info@classictrainers.cz. Toto se NETÝKÁ VYSTUPUJÍCÍCH LETADEL
 
 
Přílety jsou plánovány na pátek 7. září 2018 v době 0800-1700, a sobotu  8. září 2018 v době 0430 – 0700. Minimálně 3 MIN před přeletem vstupního bodu nebo vstupem do dočasně rezervovaného vzdušného prostoru (TRA) jsou piloti povinni navázat spojení na kmitočtu Líně RADIO 129,005 MHz a předat:
 – identifikaci letadla
 – typ letadla
 – vstupní bod
 – vypočítaný čas přeletu vstupního bodu nebo vstupu do TRA
 
Místo pro ohlašování velitelů letadel po příletu na LDP a před odletem
 
Osádky letadel vystupujících (statická nebo dynamická ukázka) se ohlašují pořadateli LDP v odbavovacím stanu (pilotní stan) umístěny´m na travnaté ploše u Hangáru 3, vedle letové stojánky na Apronu Middle. Pro účastníky AP (vystupující) je zřízeno nezbytné zázemí v prostorách zázemí Hangáru 3 s následující vybaveností:
 
 • místnost skupinové a předletové přípravy (předletovy´ briefing, velín a ohlašovna posádek)
 • prostor pro samostatnou přípravu osádek
 • odpočinková místnost pro osádky
 • sociální vybavenost (toalety, sprchy)
 
Předletovy´ briefing se pořádá zvlášť pro každy´ den akce v 08:00 UTC na učebně v Hangáru 3. Tento briefing je povinny´ pro všechny vystupující. LŘ může ve vy´jimečny´ch případech provést telefonicky´ předletovy´ brífink s vybrany´mi posádkami.
 
Před letovou ukázkou, po spuštění pohonných jednotek, jsou piloti povinni navázat spojení na frekvenci 129,005 Líně RADIO a předat tyto údaje:
 • identifikaci letadla
 • typ letadla
 • místo stání
 • činnost (letová ukázka)
 
V průběhu programu bude k dispozici vystupujicím pilotům servisní tým zajišťující chod programu a technickou asistenci. Na uvedeném čísle můžou vystupující provést dotazy na aktuální zpoždění programu, případně žádosti o technickou asistenci apod.
 
Telefonní spojení (CZ/EN/DUTCH):  Jan Honzek +420 731 860 234
 
 1. 5.      Detaily o prostoru pro vystoupení, umístění os vystoupení a umístění a směr vyhrazeny´ch míst pro veřejnost
 
Viz přílohy č. 1, 2: Prostor vystoupení.
 
 1. 6.      Omezení pro letové a akrobatické manévry
 
Viz příloha č. 3: Minimální vy´ška vystoupení a minimální meze vystoupení.
 
 1. 7.      Minimální meteorologické podmínky
 
Viz příloha č. 4: Meteorologická minima pro vystoupení.
 
 1. 8.      Prostory pro vyčkávání
 
Viz příloha č. 5: Prostory pro vyčkávání
 
Prostory pro vyčkávání jsou určeny pro vystupující letadla před nebo po vystoupení.
 
Vyčkávací prostor “SEVER”:
Město NÝŘANY,       49 43 21 N   013 13 19 E
 
Vyčkávací prostor “JIH”:
Město CHLUMČANY,      49 38 40 N    013 19 47 E
 
 
 1. 9.      Omezené a nebezpečné prostory, protihluková opatření
 
V prostoru vymezeném pro letová vystoupení se nenachází omezené
nebo zakázané prostory, s výjimkou dočasně vymezeného vzdušného prostoru (TRA) pro ochranu provozu LDP
 
Z důvodu snížení hlukové zátěže obyvatel přilehly´ch obcí je od osádek letadel vyžadováno vyhy´bat se během ukázek nejbližším obcím v okolí LKLN, pokud to bude v rámci letové ukázky možné, zejména obci Nová Ves v blízkosti prahu RWY 24. Mimo prostor letiště je bezpodmínečně nutné dodržet ustanovení předpisu L2,
minimální vy´ška nad překážkami.
 
 1. 10.  Záložní letiště
 
Náhradní letiště jsou Erpužice (LKER), Staňkov (LKSA), Klatovy (LKKT)
 
 1. 11.  Kontaktní údaje
 
Kontaktní osoba pro další koordinaci:
 
 • Letovy´ ředitel: Jan Bečka, tlf.: +420 723 127 022, e-mail: jan.becka@aplzen.cz
 • Program LDP: Jiří Horák, tlf.: +420 724 672 047, e-mail: jiri-horak@flight-ops.eu
 
Příloha č. 1: Prostor pro vystoupení
IMAGE:

Příloha č. 2: Prostor pro vystoupení
IMAGE:

IMAGE:

IMAGE:

Příloha 5: Prostory pro vyčkávání
IMAGE:


TOP